Moodle 3: príručka učiteľa

Miroslav Fikar

FCHPT STU v Bratislave, miroslav.fikar@stuba.sk, www.kirp.chtf.stuba.sk/~fikar

Verzia: 29. júna 2018

Publikácia vznikla s prispením projektu: Tvorba softvérového prototypu pre online vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie výsledkov aplikovaného výskumu, ITMS: 26240220018, Operačný program Výskum a vývoj, prioritná os č. 4, výzva OPVaV-2008/4.2/01-SORO.

Predhovor
 Moodle
 Čo potrebujeme k práci s Moodle
 Novinky v Moodle
 O autorovi
Obsah
1 Úvod
 1.1 E-vzdelávanie
 1.2 Prečo práve Moodle
2 Začíname s Moodle
 2.1 Navigácia
 2.2 Prihlásenie do systému
 2.3 Osobný profil
3 Práca s kurzom
 3.1 Upravujeme vzhľad hlavnej stránky
 3.2 Základná administratíva
 3.3 Roly
 3.4 Nastavenia skupín
 3.5 Účastníci
 3.6 Filtre
 3.7 Známky
 3.8 Odznaky
 3.9 Zálohovanie a obnovovanie kurzu
 3.10 Ciele
 3.11 Zverejnenie kurzu
 3.12 Banka otázok
 3.13 Sledovanie aktivít – záznamy
 3.14 Kompetencie
4 Úprava textu a správa dokumentov
 4.1 Úprava textu
 4.2 Súbory
5 Zdroje
 5.1 Publikujeme obsah
 5.2 Používanie zdrojov
6 Bloky
 6.1 Práca s blokmi
 6.2 Prehľad štandardných blokov
7 Aktivity
 7.1 Prehľad dostupných aktivít
 7.2 Zadanie
 7.3 Test
 7.4 Chat
 7.5 Diskusné fórum
 7.6 Prednáška
 7.7 Anketa
 7.8 Prieskum
 7.9 Spätná väzba
 7.10 SCORM
 7.11 Slovník
 7.12 Databáza
 7.13 Wiki
 7.14 Workshop
 7.15 Externý nástroj
8 Podmienené aktivity a prehľad absolvovania
 8.1 Podmienené aktivity
 8.2 Plnenie aktivít a absolvovanie kurzu
 8.3 Príklady
9 Analýzy
 9.1 Predikčné modely
10 Moodle a elektronické vzdelávanie
11 Záver