Identifikácia spojitých a diskrétnych dynamických procesov na základe spracovania prechodových, frekvenčných charakteristík a pomocou metódy najmenších štvorcov.

Náplňou laboratórnych cvičení je zvládnuť modelovanie a simuláciu statických a dynamických vlastností zložitejších chemickotechnologických procesov, a to najmä procesov s rozloženými parametrami.
Predmet je zameraný na zvládnutie tvorby statických a dynamických matematických modelov vybraných procesov chemickej a potravinárskej technológie na základe matematického opisu fyzikálnych a fyzikálno-chemických dejov v týchto procesoch. Modelujú sa najmä procesy s rozloženými parametrami, a to rúrkové výmenníky tepla, náplňové a etážové rektifikačné kolóny, absorpčné kolóny, rúrkové chemické reaktory, a vsádzkové procesy.
Kurz je zameraný na zopakovanie programovania a tvorby algoritmov v jazyku C, s postupným prechodom, cez výučbu štruktúr v jazyku C, na objektovo orientované programovanie a tvorbu algoritmov v jazyku C++.

Projekt riadenia procesov

 1. Úvod do problematiky tvorby vedeckých dokumentov
 2. Výhody a nevýhody WYSIWYG systémov
 3. MS Word, Libre Office, Google Docs a ich použitie
 4. LaTeX - úvod
 5. Matematické konštrukcie
 6. Správa rozsiahlych dokumentov
 7. Práca s bibliografickými údajmi
 8. Obrázky, tabuľky
 9. Grafy a diagramy
 10. Formáty exportu
 11. Ostatné dokumentačné systémy - XML formáty
 12. DocBook - základy
 13. DocBook - transformácie
Students get acquainted with the existing technical means of automation for control of technological processes in chemical and food industry with commonly used sensor, actuators and industrial control systems.

Mathematical description of linear continuous-time systems (state space, transfer functions), stability, frequency analysis, state feedback, observers, algebraic theory of control

Engineering study, 1st year, summer semester

Outline:

1. Z – transform, discrete-time dynamic systems, properties of discrete-time dynamic systems, discrete-time control design

2. Introduction to optimisation and optimal control, calculus of variations, Pontryagin's principle of minimum, dynamic programming, optimal state observers, model predictive control

TAR3 consists of three topics:

 1. Adaptive control - industrial adaptive control of PID controllers, self-tuning controllers, moredel reference adaptive control
 2. Multivariable control - input/output pairing, relative gain array, decoupling, model predictive control
 3. Process control - schemes, heat exchangers, distillation columns, waste-water treatment plants, combustion, reactors, etc.

Predmet Vybrané kapitoly z matematiky sa učí v ZS 1. ročníka inžinierskeho štúdia v rozsahu 2-2-0.

Cieľ predmetu: Nadobudnúť teoretické základy z oblasti diferenčných rovníc, funkcionálnej analýzy a variačného počtu.

Obsah predmetu:

 1. Diferenčné rovnice (dotácia 12/12)
 2. Funkcionálna analýza (dotácia 8/8)
 3. Variačný počet (dotácia 6/6)

Predmet garantuje doc. Baláž, ktorý však neposkytuje elearningovú podporu. Preto sú v kurze uložené oscanované materiály z prednášok.