Prednášky poskytnú informácie o súčasnom stave implementácie biotechnologických procesov vo farmaceutickom priemysle. Budú vysvetlené metódy a postupy prípravy biologických systémov so schopnosťou nadprodukcie sekundárnych metabolitov a biofarmaceutík. Zvlášť bude venovaná pozornosť technologickýcm postupom, v ktorých sa využívajú mikroorganizmy na komerčnú produkciu mikrobiálnych produktov (antibiotiká, terpény, inhibítory enzýmov, imunomodulátory). Záver kurzu bude patriť najnovším výskumom a rekombinantným technológiám aplikovaným v príprave biofarmaceutík.

Cieľom predmetu je naučiť používať bioanalytické metódy ako nástroj získavania poznatkov o chemickom zložení živých objektov (najmä mikroorganizmov), ale aj využívať mikrobiologické a biochemické metódy na stanovenie obsahu chemických látok v prostredí. Zdôrazňuje špecifickosť práce s biologickým materiálom, riziká jeho premenlivosti v procese spracovania a analýzy.

Podrobný výklad princípov a metód ktoré sa používajú pri analýze bielkovín, lipidov, nukleových kyselín a sacharidov.

Typy a kategórie informácií. Systematizácia informačných dokumentov a ich prístupnosť. Archivácia informácie. Knižnice, informačné firmy a centrá. Evidenčné systémy, katalógy. Svetová informačná sieť. Štruktúra databázových centier, možnosti ich využívania. Primárne a sekundárne zdroje informácií, ich prístupnosť. Prístup k on-line informáciám, údaje na www stránkach. Databázy verejné a neverejné, vyhľadávacie služby.

Prednášky tohto predmetu sú zamerané na štúdium štruktúry a funkcie enzýmov, enzýmovú kinetiku, mechanizmus enzýmových reakcií, izoláciu a purifikáciu enzýmov, imobilizáciu enzýmov, biosenzory, využitie a aplikáciu enzýmov v praxi.Enológia, veda o víne. Chemickotechnologický a mikrobiologický obraz vína, jedného z najstarších biotechnologických produktov. Súčasné trendy a stratégie vinárstva. Premena hroznového muštu na víno; možnosti biologickej, bioinžinierskej a fyzikálno-chemickej regulácie kvasného procesu. Spoznanie procesov tvorby a zrenia vína. Intaktné metódy školenia a fyzikálnej stabilizácie vína. Choroby a chyby hroznového vína. Chemická a senzorická analýza vína. Kategorizácia a klasifikácia hroznových vín.

Laboratórne postupy zahŕňajú základné metódy enzymologie na izoláciu enzýmov z rôznych zdrojov a stanovenie enzýmovej aktivity; kinetika enzýmových reakcií. Študenti pracujú s voľnými a imobilizovanými enzýmami. Na kvantitatívnu analýzu a identifikáciu metabolitov je využívaná chromatografia a spektrofotometria

Kurz je zameraný na všeobecnú enológiu, t.j. chemické, fyzikálne a mikrobiologické aspekty vína. Nadväzuje na prednášky z predmetu Chémia a mikrobiológia vína (zimný semester 2. ročníka inžinierskeho štúdia odboru Biotechnológia) a rozširuje jeho záber.

Priemyselná produkcia etanolu a mikrobiálnej biomasy. trendy vo výrobe biopalív na báze bioetanolu. Príprava surovín, fermentačné postupy a získavanie liehu klasickými postupmi a možnosti modernizácie klasickej technológie. Rozvíja poznatky získané štúdiom predmetov teoretického biologického, chemického a inžinierskeho základu.
 
Stručná osnova predmetu:
Biochémia a fyziológia mikroorganizmov používaných vo fermentačnom priemysle na výrobu etanolu, pekárskeho droždia a kŕmnych bielkovín.
Suroviny fermentačného priemyslu pre výrobu etanolu, droždia a kŕmnych bielkovín. Predfermentačná úprava surovín.
Základné vybavenie pre aeróbnu fermentáciu a etanolovú fermentáciu. Základné vybavenie pre izoláciu bunkovej hmoty a etanolu. Bilancie spotreby surovín a energie.
Výroba pekárskeho droždia a aktívnych sušených prípravkov. Zhodnocovanie mikrobiálnej hmoty izoláciou látok vhodných pre farmaceutický a chemický priemysel.
Výroba etanolu pre nápojový priemysel. Výroba liehovín, destilátov.
Výroba bio-etanolu ako paliva.


Stručná osnova predmetu:

  1. Úvod. Zdravotná nezávadnosť a kvalita potravín. HCAAP systém. Uchovávanie potravín. Suroviny potravinárskeho priemyslu. 
  2. Charakterizácia a metabolizmus kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Regulácia produkcie biomasy a alkoholovej fermentácie. Technológia výroby pekárskeho a kŕmneho droždia. 
  3. Výroba alkoholických nápojov – liehovín, ovocných a obilných destilátov, medoviny a likérov. Výroba sladu a piva. 
  4. Enológia. Technologické schémy výroby bieleho, ružového, červeného, šumivého vína, vín spod kožky.
  5. Biotechnologické aspekty mliekarenskej výroby. Technológia výroby sladkých a kyslých syrov. Spracovanie srvátky a výroba masla. 
  6. Metódy predĺženia trvanlivosti potravín. Potraviny odvodené z mliečnej fermentácie. 
  7. Potraviny odvodené z octovej a putrescívnej fermentácie. Biotechnologické aspekty spracovania sacharidov – cukor, med, škrobárenstvo. Modifikovaný a substituovaný škrob. 
  8. Pekárska a cestovinárska biotechnológia. Schémy výroby pekárskych výrobkov a cestovín. 
  9. Produkcia kakaa a čokolády. Biotechnológia kávy, čaju.
  10. Biotechnológia potravín živočíšneho pôvodu. Biochémia zrenia mäsa. Spracovanie vedľajších produktov jatočníctva. Použitie enzýmov v potravinárskom priemysle. Spracovanie rastlinných a živočíšnych tukov. 
  11. Polosuché fermentácie. Nutraceutiká a potravinové aditíva. Východoázijské fermentované potraviny 
  12. Geneticky manipulované produkty.

Súčasná pivovarnícka filozofia. Charakterizácia a chemické zloženie pivovarníckych surovín. Chmeľ, voda, slad. Tradičná a súčasná výroba sladu. Rmutovanie, chmeľovar, príprava mladiny. Klasifikácia pivovarských kvasiniek, ich metabolizmus. Bioinžinierske princípy kvasenia piva, súčasné trendy a stratégie. Dokvasovanie a zrenie piva. Moderné spôsoby filtrácie, stabilizácie a pasterizácie piva. Chemická a senzorická analýza piva. Druhy pív, svetové značky. Zefektívnenie výroby piva a zhodnotenie odpadov.

Základné charakteristiky biochemických technológií. Produkty biotechnologických výrob a ich využitie v praxi. Výchova študentov k samostatnej práci a integrácii poznatkov pri riešení teoretického problému. Referáty z článkov z odborných časopisov. Záverečný test.


Študenti získajú poznatky pre pochopenie podstatných vedomostí a získanie zručnosti pri práci s biologickým materiálom. Oboznámia sa s technologicky využiteľnými biochemickými procesmi, mechanizmami regulácie metabolizmu a využitia živých organizmov alebo ich súčastí najmä v potravinárskej, farmaceutickej, chemickej technológii a pri ochrane životného prostredia.