This course provides some demonstration quizzes for the STACK question type.

Rozsah: 30 hod
4 h úvodný workshop
4 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
2x5 h vypracovanie dvoch zadaní
12 h samoštúdia
Študijná podpora: konzultácie cez Internet, tlačené materiály, glosár, podporný elektronický materiál, FAQ, diskusné fórum
Štandardná dĺžka trvania: 4 týždne
Vstupné predpoklady: Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows a základov práce s internetom.
Vstupné predpoklady budú overené pomocou vstupných testov. Zároveň budú overené vstupné vedomosti, aby sa vylúčilo zbytočné absolvovanie kurzu.
Učebné osnovy: Historický vývoj a základné pojmy: LMS, dva významy CMS, LCMS, ELMS, vzdelávací portál, platformy. Architektúra LMS, technológie používané pri tvorbe LMS Prehľad produktov doma a v zahraničí: Blackboard, WebCT, LearningSpace, Tutor2000, eDoceo, uLearn, Moodle, Mibes,...Ukážky konkrétnych systémov uLearn, Moodle, Mibes. Nástroje na tvorbu obsahu, na podporu študentov, na podporu tútorov, kalendár, sylabus, diskusné fóra, chat, videokonferencie. Manažment študentov, kurzov, sledovanie aktivít študentov Mobilita obsahu a mobilita študujúcich. Štandardy IEEE LOM, Dublin Core Metadata, SCORM
Ciele:
Literatúra:
  1. Květoň, K.: Základy distančního a online vzdělávání. Náměty na diskusi na konvferenci BELCOM'03 o rozvoji distančního a online vzdělávání na českých vysokých školách, ve státní a veřejné správě i ve firemním vzdělávání. ČVUT Praha 2003.
  2. Květoň, K.: Základy e-learningu. Konference Belcom'04, Praha 2003.
  3. Paulsen, M. et al.: Web-Education Systems in
  4. Europe, www.fernuni-hagen.de/ZIFF/webedu.htm
  5. IEEE LTSC (Learning Technology Standard Committee) P1484.12, http://ltsc.ieee.org/p1484
  6. CEN/ISSS LTWS (learning Technology Workshop), http://www.cenorm.be/isss
  7. Dublin Core Initiative: http://purl.org/DC/, http://dublincore.org/documents/dces/index.shtml.rdf