Modelovanie a správanie sa dynamických procesov, uzavretý regulačný obvod, analýza a návrh regulátorov. Problémy sú riešené v programovom prostredí MATLAB s plnou podporou cez Internet.
Algoritmizácia v linuxovom prostredí.

Kurz je venovaný modelovaniu a simulácii vybraných typov chemickotechnologických procesov

Cieľom predmetu je naučiť sa pracovať v operačných systémoch UNIXového typu. Je objasnená filozofia a princípy otvoreného softvéru, nadácia GNU. Základné princípy zahrňujú prácu so súbormi a adresármi, editáciu, vyhľadávanie a zámenu, príkazové interprety.
Viaceré časti (niektoré učebné texty a testy) sú v angličtine. Praktická výučba prebieha na tenkých klientoch pod operačným systémom Linux a Raspberry PI na linuxových distribúciách debianovského typu (kubuntu, rasbian).

Náplňou predmetu optimalizácia je osvojiť si činnosť zameranú na utváranie najlepších, najvhodnejších a najvyhovujúcejších podmienok na uskutočnenie plánu, programu a pod.

Riadenie procesov (bakalárske štúdium): všetko o skúškach (termíny, príprava na ne), niektoré materiály z prednášok a veľa ďalšieho.

Študent si osvojí praktické zručnosti ako aj ich teoretický základ.